Erkek Yumurtalık Tümörleri

 

 

ERKEK YUMURTALIK KANSERLERİ

 

Nadir görülen kanserlerdir.Bütün Kanserlerin %1'den azını oluşturur.Testis kanserleri en çok gençlerde görülür son yıllarda artış görülmektedir.Bu tip tümörlerin çoğu kemoterapiye oldukça duyarlıdır.Testis kanserleri en sık 25-35 yaş aralığında görülmektedir.Hastalık 60 yaş üzerinde de ikinci bir yükselme gösterebilmektedir.Hastalar birlikte değerlendirildiğinde kür şansı %85'e çıkabilir evre bir ve evre iki' de % 90 üzerinde bir kür elde edilebilirken evre üç'te bu oran %70'e düşmektedir.Testis tümörleri çoğu gern hücre kökenlidir.Burada testislere genellikle geç inmesi veya hiç inmemesi oranı 20 ila 40 kat arttırır. Bu hastalarda diğer testiste gelişme oranı ilerki senelerde gelişme oranı %1-2'dir.Genetikte de bazı sendromlar rol oynayabilir.Beyaz ırkta daha yüksektir.Bazı mesleklerin ve bazı ilaçlara maruz kalmanın ve çevre faktörlerinin testis kanserlerinin gelişiminde rolü üzerinde durulmaktadır.Jet temizlemede kullanılan çeşitli solventler ve okratoksin -a gibi toksinlere maruz kalanlarda testiküler kanser riskinin arttığı gösterilmiştir.Hastalarda ele gelen testislerde kitle bazen ağrılı olabilir hastalığın ilk belirtisidir.Olguların%25 kadarı metastatik hastalık semptomlarıyla başvurmaktadır,göğüs ağrısı,öksürük,bel ağrısı,karın ağrısı,bulantı ,kusma,kilo kaybı gibi..Testis tümörleri iki ana grupta toplanır, seminom ve seminom dışı tümörler,seminomlar;genellikle gern hücreli tümörlerin%50'sini oluşturur.Seminom dışı tümörler %50'sini oluşturmaktadır.Embriyonel karsinom ,beta-HCG ve AFT düzeyleri yükselebilir.Koryokarsinom,bunlar genellikle daha az görülür kan yoluyla yayılma eğilimindedir beta-HCG düzeyleri artmıştır.Endodenyal sinüs tümörü daha çok gençlerde gözükür ,AFP yüksektir.Teratomlar gern tabakarından köken alır genellikle selim tümörlerdir.Ancak bunların bazen malign olan tipleri de vardır.Testis kanserlerinde klinik evrelemede akciğer grafisi,PET,bilgisayarlı tomografi,AFP,beta-HCG,LDH evreleme ve teşhis amacıyla kullanılır.Seminomlarda tedavi radyoterapi ve kemoterapi çok hassastır.Erken evre seminomlarda radyoterapi'de %90 kür elde edilir.Bazı gruplar erken evrelerde 2-3 kür kemoterapiyle seminomu tamamen kontrol altına alabilirler.Tümörün büyüklüğü yineleme oranını arttırabilir 4 cm üzerinde olanlarda,her iki grupta en önemli kemoterapatik ilaç,sisplatin ve etoposiddir.,evrenin durumuna göre tedavi sayısı 2 ila 4 arasında değişebilir.Tek başına sisplatin ve carboplatin verildiğinde sonuçların çok iyi olduğu görülmektedir.Seminom dışı kanserlerde erken evrelerde kür oranı%90larda olup yineleme oranı%30'tur.Genellikle yineleme periton içinde akciğerde olmaktadır.Evre iki seminom dışı tümörlerde anormal AFP,beta-HCG,LDH düzeyine göre hastaya tedavi uygulanır.İleri evre hastalarda çeşitli kombinasyonlar devreye girer bunlar içinde BEP,EP,VİP gibi tedaviler uygulanabilir.4 kürlük ve beş gün tedavi sonrası tam kür elde edilemiyorsa ,hastalarda kurtarma tedavisine gidilebilir.Bunlarda da yüksek doz kt ve otolog kemik iliği transplantasyonu denenebilir.Beyin metastazı olanlarda bunlarda radyoterapi eğer nodül tek ve küçükse cerrahi rezeksiyon denenebilir.Radyoterapideki gelişmeler cyberknife gibi cerrahi girişim olmadan da halledilebilir ancak ilaçların ve yapılan tedavilerin komplikasyonu olabilir özellikle sisplatinin böbrek toksitesi,biliomisinin akciğer fibrozisi yapması,sisplatinin duyma problemleri ortaya çıkarması,sinir köklerinde tahribat yapması,siteriteye sebep olması olguların %80'i tanı anında sperm olarak sıfır yada düşüktür.Olguların %50-80'inde spermler geç dönemde canlanabilir.

Kanserde beslenme ve ek destek tedavilerle ilgili  pek çok spekülasyon ve suistimallerle karşılaşıldığından, Erkek yumurtalık kanserinde beslenme ve destek tedaviler konusunda detaylı bilgiye ulaşılması için  4444844 numaralı telefondan irtibata geçebilirsiniz. 

  • E-Bülten

  • Hava Durumu

  • Döviz

    1 $ = 6,01 TL
    1 € = 6,85 TL
    3781020 Ziyaretçi